Privacy Statement

Dit is het privacy statement van F1Fanatics.nl (hierna ook: “F1Fanatics”). Het privacy statement geldt voor alle producten en diensten die F1Fanatics aanbiedt onder haar merken en handelsnamen. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door F1Fanatics is steeds uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van F1Fanatics of een derde.

F1Fanatics is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

2. BEZOEK AAN EEN WEBSITE VAN F1FANATICS

Als u gebruikmaakt van websites van F1Fanatics, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Ook worden er op sommige websites tracking-cookies en scripts geplaatst door ons en door derden om uw surfgedrag te analyseren.

Op sommige websites van F1Fanatics wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. Ook derde partijen plaatsen cookies op onze websites.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

3. DEELNAME AAN COMMUNITY

Op de websites van F1Fanatics is het mogelijk om reacties te plaatsen onder (nieuws)artikelen en op het forum.  De informatie die u invoert zal worden gebruikt, om deze zichtbaar te maken op de betreffende pagina.

4. ONTVANGERS

Groep van ondernemingen

F1Fanatics kan persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde onderneming(en) in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:

·        Marketing-activiteiten, waaronder (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie mee in stand te houden of uit te breiden

·        De uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer

·        Beveiliging

·        Naleving van wettelijke plichten

5. VERWERKERS

F1Fanatics kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die in het kader van evenementen diensten verlenen zoals trainingen. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor F1Fanatics en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. F1Fanatics sluit met derde partijen die voor F1Fanatics optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van F1Fanatics.

6. PARTNERS

F1Fanatics gaat samenwerkingen aan met bedrijven om uw surfgedrag te analyseren, zoals Google Analytics,  zodat wij inzichtelijk krijgen waar de interesses van onze bezoekers liggen. Lees hierover meer in ons cookiestatement en de cookiestatements van deze partijen.

7. OVERIG

Voor het overige verstrekt F1Fanatics alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

8. BEVEILIGING

F1Fanatics neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit F1Fanatics verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

9. UW RECHTEN

Inzage en correctie

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door F1Fanatics worden verwerkt, kunt u dit opvragen via admin@F1Fanatics.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. F1Fanatics zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Verwijdering

Als u wilt dat F1Fanatics uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar admin@F1Fanatics.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door F1Fanatics worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die F1Fanatics verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door F1Fanatics, kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar admin@F1Fanatics.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door F1Fanatics berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan F1Fanatics hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar admin@F1Fanatics.nl.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door F1Fanatics, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. F1Fanatics stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt F1Fanatics rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doorgiften naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen door F1Fanatics of door F1Fanatics ingeschakelde verwerkers worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Minderjarigen

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van F1Fanatics. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement en het cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. F1Fanatics raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de producten en diensten van F1Fanatics en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy statement en het cookiestatement.

Wijzigingen

F1Fanatics behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

Overdracht ondernemingen

F1Fanatics kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u per e-mail contact opnemen met admin@F1Fanatics.nl